Welcome login | signup
Language en es fr
OccupyForum

Forum Post: Abney and associates Hong Kong bedrijven in haast, om online veiligheid te versterken

Posted 4 years ago on July 2, 2013, 12:29 a.m. EST by senmurp2 (0)
This content is user submitted and not an official statement

http://www.goodreads.com/topic/show/1392706-abney-and-associates-hong-kong-bedrijven-in-haast-om-te-versterken

Grote nationale en multinationale bedrijven in Hongkong zijn intensivering van de inspanningen om hun middelen cyberveiligheid stut na de onthullingen van de klokkenluider Edward Snowden over grootschalige internet spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten.

"Werkelijkheid is schoppen in omdat het onderwerp dichter bij huis heeft geraakt," zei Henry Shek, de partner voor management consulting bij KPMG China, van recente besprekingen met een geheime aantal clients.

Nederland gebaseerde KPMG is een van's werelds grootste professionele-diensten aan ondernemingen.

Snowden had de South China Morning Post eerder verteld dat de National Security Agency had hacken computers in Hong Kong en het vasteland sinds 2009. De doelstellingen omvatten de Hong Kong Internet Exchange aan de Chinese Universiteit, ambtenaren, studenten en bedrijven in de stad.

Andere verslagen bleek ook dat duizenden technologie, financiën en industriële bedrijven werden werken met Amerikaanse inlichtingendiensten, verstrekken van gevoelige informatie en in ruil daarvoor uitkeringen die toegang tot de gerubriceerde gegevens opgenomen.

"Het gebrek aan focus op cyberveiligheid risico's [door grote bedrijven in Hongkong] heeft betekende dat investeringen in informatietechnologie beveiligingssystemen door de jaren heen, niet een hoge prioriteit is geweest," zei Shek.

"Veiligheid van de cyberruimte is nu stevig een directiekamer agenda."

Hij voegde eraan toe dat bedrijven "tools die helpen Toon meer transparantie willen" vaststellen en oplossen van bedreigingen.

Michael Gazeley, managing director bij Hong Kong gebaseerde beveiliging-services provider in netwerk toegevoegd: "Er zijn grote ondernemingen in Hongkong, die waarschijnlijk meer geld op kerstversiering elk jaar besteden dan zij besteden aan cyberveiligheid."

Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan "technologieën en diensten die hen verifiëren, coderen en beveiligen van e-mail, evenals andere gegevens zullen helpen", zei Gazeley.

Blijkbaar, was de laatste keer was er een collectieve rush door veel grote bedrijven in de stad om te upgraden van de infrastructuur van hun online veiligheid in 2011. "Deze investering spree duurde ongeveer zes maanden", zei een persoon bekend met de materie.

Het werd aangewakkerd door de Golf van cyberaanvallen die de regelgevende openbaarmaking website van Hong Kong beurzen en Clearing (HKEx) in augustus van dat jaar crashte. Deze zogenaamde gedistribueerde denial-of-service-aanvallen was de site, toegang tot de gebruikers verhinderen als de capaciteit was overweldigd en niet in staat om online verkeer vastgelopen.

Die gedwongen de opschorting in de handel van zeven bedrijven met een gecombineerde markt-waarde van HK$ 1,5 biljoen. Deze omvatten HSBC, Cathay Pacific Airways en HKEx zelf.

Handel werd ook gestaakt op een schuld zekerheid alsmede op 419 warrants en derivaten die zijn gekoppeld aan de opgeschorte voorraden.

Secretaris voor veiligheid Lai Tung-kwok zei vorige week dat de regering niet geen details van de stappen die zij heeft genomen of zou duren onthullen zou om de stad cyberveiligheid verbeteren.

Related Articles: http://www.biblestudytools.com/community/groups/abney-associates-hong-kong-cybercrime-reports/ http://legalpronews.findlaw.com/article/0gKpfCZe7W4IX?q=Hong+Kong

3 Comments

3 Comments


Read the Rules
[-] 1 points by Middleaged (5140) 4 years ago

Large national and multinational companies in Hong Kong is the intensification of efforts to cybersecurity strut their resources after the revelations of the whistle-blower Edward Snowden on large-scale internet espionage by American intelligence services.

"Reality is kicking in because the subject has become closer to home," said Henry Shek, the partner for KPMG management consulting in China, of recent discussions with a secret number of clients. The Netherlands-based KPMG is one of the world's largest professional services firms.

Snowden had previously told the South China Morning Post that the National Security Agency had hacking computers in Hong Kong and the mainland since 2009. The objectives include the Hong Kong Internet Exchange to the Chinese University, civil servants, students and companies in the city.

Other reports also showed that thousands of technology, finance and industrial companies were working with American intelligence services, provision of sensitive information and in exchange for benefits that access to classified information. (wow, thousands!)

"The lack of focus on cybersecurity risks [by large companies in Hong Kong] has meant that investment in information technology security systems through the years, has not been a high priority," said Shek. "Safety of the cyberruimte is now firmly a boardroom agenda."

He added that companies "tools that help Show more want transparency" identify and resolve threats. Michael Gazeley, managing director of Hong Kong-based security services provider in network added: "There are large companies in Hong Kong, which probably spend more money on christmas decorations each year than they spend on cybersecurity."

Companies need to pay more attention to "technologies and services which they verify, encrypt and secure e-mail, as well as other data will help", said Gazeley. Apparently, was the last time there was a collective rush by many large companies in the city to upgrade the infrastructure of their online safety in 2011. "This investment spree lasted approximately six months", said a person familiar with the matter.

Human Translation Translate

It was fuelled by the Golf of cyberaanvallen the regulatory disclosure website of Hong Kong exchanges and Clearing (HKEx) crashed in August of that year. This so-called distributed denial-of-service attacks was the site, preventing access to the users if the capacity was overwhelmed and not able to online traffic jam.

Who forced the suspension of the trade of seven companies with a combined market value of HK$1.5 trillion. These include HSBC, Cathay Pacific Airways and HKEx itself. Trade was also stopped on a debt security, as well as on 419 warrants and derivatives that are linked to the suspended stocks.

Secretary for security Lai Tung-kwok said last week that the government does not do not details of the steps it has taken or will take to reveal the city would improve cybersecurity.

(Pretty good Translation from Babylon Dutch to English dot com. )

[-] 0 points by venlean19 (0) 4 years ago

Net als alle oorlogen, zoals de oude school oorlogen die we weten of welke definitie van oorlogen die u wellicht weet, is cyber oorlog zo gevaarlijk. Het kan doden, en een bloedeloze oorlog is meer gepest.

[-] 1 points by Middleaged (5140) 4 years ago

Waar woont u? U spreekt Nederlands vanaf een Nederlandse grondgebied?

------------------Translate------

As with all wars, such as the old school wars that we know or which definition of wars that you may know, cyber war so dangerous. The killing, and a messy war is more being bullied.